Chăm Dược Viên Cầu Trường Sinh

Chăm Dược Viên Cầu Trường Sinh

Tác giả: Thu Oa Oa
Dịch giả:
candlecandy
candlecandy
Lượt xem 3,416

Sư phụ nói: 20 năm rồi, hãy mau đi hành hiệp trượng nghĩa, để tăng uy phong của Thanh Vân Ta, để tụ nhân tâm Thanh Vân ta......
Đừng có tiếp tục đi tìm dê giúp lão nhân gia nữa, hãy làm chút chuyện đứng đắn như trảm yêu trừ ma đi!
Giang Nhất Ninh: Sư phụ, đệ tử lực bất tòng tâm, còn phải nhanh quay về, đi xử lý dược viên......
Sư đệ nói: Đại sư huynh, xuống núi trảm yêu trừ ma !
Giang Nhất Ninh: Sư đệ, sư huynh phải xử lý dược viên......
Sư muội nói: Đại sư huynh, xuống núi chơi!
Giang Nhất Ninh: Sư muội, sư huynh phải xử lý dược viên......
Sư phụ nói: Ngươi quản lý tài chính của phong chúng ta, ngươi phụ trách tiền thưởng của vi sư!
Giang Nhất Ninh: ......
Sư đệ nói: Đại sư huynh, tài nguyên tu luyện, sư phụ bảo ta tìm ngươi!
Giang Nhất Ninh: ......
Sư muội nói: Đại sư huynh, không có linh thạch tiêu, sư phụ bảo ta tìm ngươi!
Giang Nhất Ninh: ......

Hố mới đào...

Bên trong quá nhiều kiến thức về gieo trồng linh dược... 

Mong ai đó sẽ thích!!!!

Xem thêm
Đọc từ đầu